Allt om autogiro

Här har vi samlat all information om autogiro, såsom frågor och svar och hur du kommer igång.

Hur fungerar autogiro?

Autogiro innebär att fakturabeloppet dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Med autogiro slipper du alltså den manuella hanteringen av fakturor och du behöver inte heller betala någon faktureringsavgift (79 kr/pappersfaktura). Saknas täckning görs ett andra dragningsförsök nästkommande vardag. Kan inte dragningen genomföras skickas en faktura, inklusive påminnelseavgift till dig.

På Min sida kan du se en specifikation över vad som kommer att dras via autogiro denna månad. Om du ändrar kanalutbud eller betalningsperiod, eller om beloppet skiljer sig med mer än 300 kr från föregående månadsbetalning, får du en skriftlig specifikation hemskickad per post. Trots att du får en skriftlig specifikation hemskickad dras beloppet som vanligt från ditt autogiro.

Här kan du se information om autogiro från bankgirocentralen.

 

Ansök om autogiro

För snabbast hantering av din autogiroansökan rekommenderar vi att du ansöker via din internetbank.

Bankgironummer för autogiroansökan är 264-9960. Observera att detta nummer ej är samma nummer som för bankgironummer/betalnummer.

Du har också möjlighet att ansöka via nedan ansökningsformulär till oss, men det innebär längre handläggning.

Under nedan länkar kan du ansöka om autogiro

Klicka på den rubrik som matchar ditt abonnemang. 

Pdf-blankett för ansökan av betalning via autogiro>

Digital ansökan av betalning via autogiro>

Det kan ta upp till 2 månader innan autogiro är aktiverat, men det varierar från bank till bank. När ditt autogiro är godkänt får du ett makulerat inbetalningskort från oss. Efter den första fakturan med det makulerade inbetalningskortet får du bara en pappersfaktura om beloppet skiljer sig med mer än 300 kr från beloppet på föregående faktura.

 

Frågor och svar om autogiro

 • Varför fungerar inte mina betalningar via autogiro?

  Har du nyligen ansökt om autogiro? Då kan felet bero på att din ansökan ännu inte godkänts ännu. Ditt autogiro är aktivt när inbetalningskortet på fakturan makuleras med texten ”dras via autogiro”.

  Om ditt autogiro är godkänt sedan tidigare kan det ha slutat fungera av flera orsaker. Kontrollera följande:

  Har du bytt bank?
  Kontakta din nya bank som kontaktar Bankgirocentralen (BGC) och ändrar det medgivande du har aktivt. Det tar vanligtvis tre till fyra bankdagar.

  Har du bytt konto?
  Kontakta din bank så hjälper de dig.

  Fanns det tillräckligt med pengar på kontot? Saknas täckning görs ett andra dragningsförsök nästkommande vardag. Kan inte dragningen genomföras skickas en faktura, inklusive påminnelseavgift till dig.

 • Fungerar autogiro om jag delar konto med min sambo?

  Ja, att ha ett autogiro till ett delat konto går bra så länge:

  • Kontot måste vara godkänt för autogirobetalning
  • Inga spärrar får vara registrerade på kontot
  • Båda kontohavarna kan disponera kontot var för sig
  • Betalningar kan ske för båda kontohavarnas räkning

   

  Kolla gärna med din bank om du är osäker på om ditt konto uppfyller ovan villkor eller om du har andra frågor som rör autogirobetalningar.

 • Hur avslutar jag mitt autogiro?

  Du kan själv avsluta ditt autogiro via din internetbank eller genom att kontakta din bank. Det går också bra att kontakta vår kundservice. När autogirot har avslutats får du en bekräftelse från Bankgirocentralen. Om du avslutar ditt autogiromedgivande övergår du automatiskt till pappersfaktura. Kom ihåg att det då tillkommer 69 kr i faktureringsavgift.

 • Påverkas autogiro av ändringar i mitt abonnemang hos er?

  Ja, om du ändrar kanalutbud eller betalningsperiod, eller om beloppet skiljer sig från föregående betalning ändras beloppet automatiskt. Om beloppet ändras med mer än 300 kr får du alltid en skriftlig specifikation hemskickad per post. Trots att du får en skriftlig specifikation hemskickad dras det aktuella beloppet som vanligt från ditt autogiro.

Ändra autogiro

 • Har du bytt bank?

  Kontakta din nya bank som kontaktar Bankgirocentralen (BGC) och ändrar det medgivande du har aktivt. Dettar tre till fyra bankdagar.

 • Har du bytt konto?

  Kontakta din bank så hjälper de dig.

 • Vill du avsluta ditt autogiro?

  Kontakta din bank eller vår kundservice. När autogirot har avslutats får du en bekräftelse från Bankgirocentralen.

Avtalsvillkor för autogiro

 • Avtalsvillkor Autogiro

  Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens, betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

  Allmänt
  Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

  Definition av bankdag
  Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

  Information om betalning
  Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

  Täckning måste finnas på kontot
  Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

  Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
  Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

  Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om du har ytterligare frågor om din faktura ber vi dig kontakta kundservice på 0770 27 27 00.