Hållbarhet

En hälsning från vår CEO: Allente är en kundorienterad, nordisk underhållningsdistributör. Vi siktar på att följa våra värdeord – We Care, We Dare, We Share – i alla delar av bolaget. Vi vill också driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Allentes hållbarhetsarbete bygger på att främja en mångsidig, jämlik och  inkluderande arbetsplats, en sund kultur samt ett etiskt beteende, och inkluderar också miljövänliga lösningar i hela vår värdekedja.

1140x645_Omoss_MahmoudMustapha
woman_teacup
Mänskliga rättigheter

Allente följer och respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter – överallt och hela tiden. Vi arbetar för att se till att vi inte kränka de mänskliga rättigheterna, att vi undviker medverkan i andras kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att vi följer lagarna i länder där vi gör affärer. Vi jobbar för att belysa frågor om mänskliga rättigheter på arbetsplatsen och skyddar och upprätthåller rätten att tänka, prata och ge uttryck för sina åsikter. Vi respekterar rätten till integritet.

man_box
Miljöarbete

Allente stödjer ett förebyggande förhållningssätt till miljöutmaningar. Vi jobbar för att göra kontoren så miljövänliga som möjligt och uppmuntra lösningar för återvinning och återanvändning. När vi köper och producerar produkter (tv-boxar, paraboler etc.) tar vi hänsyn till produktens miljöpåverkan och främjar miljövänliga industristandarder och lösningar. Vi deltar i organiserade återvinningssystem i de nordiska länderna.

supergirl
Mångfald, jämlikhet och inkludering

Allente jobbar för en kultur som ska genomsyras av jämlikhet, mångfald och inkludering. Som ett nordiskt företag med människor av olika bakgrund tror vi att detta är en grundpelare för att kunna vara en bra arbetsplats och för att vi ska kunna uppnå våra affärsmål. Vi har infört mångfald och inkludering på agendan för att säkerställa att jämlikhet, mångfald och inkludering ingår i relevanta processer, som exempelvis vid rekrytering. Allente har också ingått ett samarbete med OpenMind i Sverige och Norge – ett program med syftet att hjälpa människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden att få värdefull arbetserfarenhet.

family_sofa
Etiska riktlinjer

Allente kommer inte att tumma på sina etiska standarder när de bedriver sin verksamhet. Vi har nolltolerans mot korruption och mutor. Vi skyddar våra kunders och andra intressenters personuppgifter och integritet. Alla anställda är skyldiga att förhålla sig till den höga etiska standard som finns angiven i Allentes etiska riktlinjer och andra riktlinjer, inklusive vår Antikorruptionspolicy. Allente kräver att våra leverantörer och partners följer samma höga etiska standarder som Allente, och som finns fastställda i Allente Supply Chain Sustainability Policy.

We Care - Vårt hållbarhetsprogram

Tillsammans kan vi göra skillnad för en bättre och mer hållbar värld. Därför vill vi att alla våra aktiviteter ska föra människor samman och verka i linje med FNs hållbarhetsmål. Det är bakgrunden till vårt hållbarhetsprogram.

We Care – vårt hållbarhetsprogram

Tillsammans kan vi göra skillnad för en bättre och mer hållbar värld. Därför vill vi att alla våra aktiviteter ska föra människor samman och verka i linje med FNs hållbarhetsmål. Det är bakgrunden till vårt hållbarhetsprogram.